Đừng xóa vì đây là trang mặc định cho giao diện hoạt động !